logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

 مدير گروه :دکتر علی خدام

اعضای گروه:دکتر اميررضا مرادی- مهندس مهين کرباسی راوری- مهندس هوشنگ عيوضی

تعريف و هدف :

رشته مهندسی نقشه برداری که امروزه گاهی اوقات مهـندسی ژئودزی و ژئوماتيک نيز خوانده می شود در بــرگيرنده کـليه فعالــيتهايـی است که به نوعی منجر به برآورد مختصات يـک يا چند نقطه از سطـح درون ويا برون زمين می گردد.

  علاوه براين از آنجا که درگذشته کليه فعاليت های مزبور به تهـيه نقشه از محدوده ای از زمين منجر می شده لـذا به رشــته مهنــدسی نقشه برداری معروف گرديده وبه سبب آنکه هرنوع فعاليت وسـاخت وساز عمرانی درنخستين گام مستلزم استفاده از نقشه بوده است ،اين رشته ازجمله گرايش های مهنـدسی عمران به حساب می آمده است. ليکن امروزه با گسترش دامنه فعاليت های مهندسين اين رشته شاهد حضور آنان درساير کاربردهای علمی تحقيقاتی وصنعتی اعم از کنترل سدها، برج های بلند، هدايت هواپيماها، پيش بينی زلزله، باستان شناسی، ساخت قطعات صنعتی و ... می باشيم به همين سبب شايد بتوان نام مهندسی ژئودزی و ژئوماتيک را دارای وجه تسميه مناسب تری برای اين رشته دانست.

  •   گرايش تحصيلات تکميلی

  بنا به کاربردهای متنوع رشته مهنسی نقشه برداری ونياز به پرورش متخصصين با توانايی های ويژه در اين رشته، درمقاطع کارشناسی ارشد ودکترا درنقاط مختلف جهان دارای گرايش هايی نظير ژئودزی، هيدروگرافی فتوگرامتری و سنجش از دور وسيستم های اطلاعات جغرافيايی ( GIS )بوده و وجه مشترک همه گرايش ها سرو کار داشتن بامختصات نقاط زمينی و کاربردهای آن می باشد.

  درحال حاضر از ميان گرايش های مذکور به جز گرايش تحصيلی هيدروگرافی ،درکشور ما چند سالی است دانشجويانی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصيل هستند.

  •  ويژگی های تحصيلی

  از آنجا که هدف عمده در اين رشته، برآورد مختصات نقاط زمينی است لذا دو مسئله به عنوان مبنا مطرح می باشد :اولا از آن رو که مختصات يک کميت رياضی است ،محاسبات رياضی از هندسه اقليدسی ،مثلثات و هندسه فضايی گرفته تارياضيات مهندسی پيشرفته و هندسه ديفرانسيل جزء مبانی رشته محسوب می‌گردد،ثانيا به سبب آنکه موضوع مورد مطالعه نقاط زمين می باشد لذا آگاهی از فيزيک و ديناميک زمين واجرام سماوی ديگر ،قطعأ نقش به سزايی در پيشرفت در اين رشته بــازی

  می کند.

  از اين رو ناگفته پيداست که اولين گام برای موفقيت دانشجويان وفارغ التحصيلان رشته مهندسی نقشه برداری ،مطالعات عميق و دقيق رياضيات کابردی و فيزيک می باشد.

  دومين نکته قابل ذکر که از ويژگی های خاص اين رشته است تعداد واحدهای دروس عملی نسبتا زيادی است که دانشجويان می گذارنند چرا که برآورد مختصات و تهيه نقشه در مرحله اول مستلزم جمع آوری اطلاعا ت زمينی است.

  با توجه به نکات مذکور بايد گفت که دانشجويان رشته مهندسی نقشه برداری بايد به دو مسئله مطالعات تئوريک ومشاهدات عملی توجه ويژه ای مبذول دارند ،درعين حال نظر به گسترش تکنولوژی های نو،توفيق درمطالعه و کار با نرم افزارهای بی شمار موجود و اينترنت نيز يکی ديگر از کليدهای موفقيت دانشجويان می باشد.

  در هر حال يکی از خصوصيات منحصر به فرد گرايش تحصيلی ژئودزی و ژئوماتيک آن است کــه اين رشته تمامی خواسته ها وسلايق تئوريک وعملی دانشجويان خود را ارضا خواهد کرد.

  شايان ذکر است جايگاه کنونی رشته نقشه برداری از حيث تئوری و عملی درکشور ،قابليت رقابت با مسائل روز دنيا رادارد به شرط آن که در زمينه های عملی و کاربردهای مختلف نيز زمينه های فرهنگی لازم برای ارجاع کار به فارغ التحصيلان مهندسی نقشه برداری کشور ،فراهم شود.

 

  مهندسی نقشه برداری چيست؟

  مهندسی نقشه برداری رشته ای است که به مباحثه مربوط به روشهای مختلف جمع آوری اطلاعات زمينی به منظور تهيه نقشه برای کاربران مختلف از روشهای متفاوت می پردازد.

  اصولاً لزوم تهيه نقشه کاملاً واضح و روشن است برای مثال در فعاليتهای عمرانی نظير احداث راهها , خطوط انتقال نيرو و آب , احداث تونل و مترو و مواردی ديگر وجود يک نقشه مناسب اولين و ضروری ترين پارامتر می باشد.

  نقشه برداری به شاخه های مختلفی تقسيم می شود :

  1- Geodesy ( ژئودزی) علمی است که هدف از آن تعيين شکل و اندازه زمين و مختصات نقاط روی سطح زمين و يا بالای آن و همچنين بررسی تغييرات زمانی در شکل و ميدان ثقل زمين می باشد.

  ژئودزی خود به گرايش های مختلفی تقسيم می شود مانند :

  الف- ژئودزی فيزيک – (فيزيکال ژئودزی) : هدف تعيين پارامترهای ميدان ثقل زمين

  ب- ژئودزی ديناميک : هدف بررسی تغييرات لحظه ای در شکل و اندازه زمين

  ج- ژئودزی ماهواره ای : هدف تعيين مختصات با روش های ماهواره ای نظير LLR – SLR , GPS

  2- فتوگرامتری : علم است که هدف از آن تعيين مختصات نقاط است با استفاده از اطلاعات بدست آمده از روی عکس که اين رشته نيز به گرايش های مختلفی تقسيم بندی می شود.

  الف- فتوگرامتری هوائی : هدف تهيه نقشه جهت مناطق وسيع يا مناطقی است که بروشهای زمينی نمی توان از آنها نقشه تهيه کرد.

  ب- فتوگرامتری برد کوتاه : هدف تعيين مختصات نقاط به شرطی که فاصله نقاط تا دوربين عکسبرداری خيلی کم باشد اين شاخه از فتوگرامتری در فعاليتهای صنعتی نيز استفاده می شود.

  3- سنجش از راه دور : در اين رشته از اطلاعات بدست آمده از تصاوير ماهواره ای جهت تهيه نقشه استفاده می شود.

  4- GIS : سيستم اطلاعات جغرافيايی به منظور طبقه بندی اطلاعات در لايه های مختلف و ارائه مناسب به کاربر

  5- هيدروگرافی : تهيه نقشه های دريايی جهت ناوبری از وظايف اين رشته است.

  برنامه دوره کارشناسی عمران نقشه برداری