logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

 وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری

معاونت پژوهشي  دانشگاه داراي 6 زير بخش امور پژوهش- مرکز کامپيوتر-کتابخانه-اطلاع رسانی و اينترنت- ارتباط با صنعت و کارآفرینی ،مرکز پيش رشد می باشد که هر بخش وظايف ويژه ای را بر عهده داشته و زير نظرمعاونت پژوهشي  دانشگاه انجام وظيفه می نمايند.

 

شرح وظايف معاونت پژوهشی و زير مجموعه های مربوطه به شرح ذيل می باشد:

 • نظارت در تهيه و تنظيم برنامه های پژوهشی دانشگاه
 • نظارت در اجرای کليه مقررات پژوهشی و اقدام در جهت پيشبرد برنامه های پژوهشی
 • تلاش در جهت ايجاد ارتباط با مراکز صنعتی کشور
 • ايجاد ارتباط با مراکز صنعتی از طريق اعزام دانشجويان به کارآموزی زير نظر اعضای هيئت علمی و نيز اخذ پروژه های تحقيقاتی و واگذاری آنها به اعضای هيئت علمی دانشگاه
 • بررسی و کارشناسی پروژه های تحقيقاتی اعضا هيئت علمی با نظارت شورای پژوهشی و ارتباط با صنعت جهت تصويب و حسن اجرای پروژه های مصوب
 • ارائه گزارش به رياست دانشگاه و مراجع ذيربط در مورد فعاليتهای انجام شده
 • نظارت برفعاليتهای گروه های پژوهشی و مراکز تحقيقاتی دانشگاه
 • نظارت برانجام خدمات مربوط به کتابخانه
 • نظارت برفعاليتهای مرکز کامپيوتر دانشگاه
 • نظارت برامور پژوهشی و دفتر ارتباط با صنعت
 • نظارت برامور اطلاع رسانی و اينترنت

 

اطلاعات Information

IMG 1459

نام: دکتر محمد گهری

سمت: سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

تلفن رئیس دفتر: 33400202-086

moh-gohari@arakut.ac.ir