logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دکتر نجفی ریاست دانشگاه؛ وزن صنایع استان در کشور و منابع مالی و تنوع صنعتی استان نیاز به تقویت و نگاه ویژه دارد که حمایت های پایدار دولت را می طلبد.

مهندس نعمت زاده ؛ ارتباط صنعت و دانشگاه در قالب واحدهای مکمل صنایع اشاره نمود،که می توان با افزایش همکاری دانشگاه با خوشه ها و انجمن های صنعتی این ارتباط را قویتر نمود.

جانشین فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران و مرکزی با اشاره به رسیدن رتبه شش تکنولوژی ، این فرصت را نتیجه تلاش دولت مردان و صنعتگران این مملک دانستند.

نعمت زاده با تضمین از کلام رهبری، نیاز امروز ما در جامعه به بازنگری در برنامه ریزی مدیریت صنعتی اشاره نمودو توجه به شرکتهای صنعتی در حوزه توسعه صادراتی را مهمترین اقدامی که باید در دستور کار قرار گیرد

وی در ادامه با اشاره به دزدی مغزها توسط کشورهای امپریالیسم ، فضایی را باید با تدبیر ایجاد نمود که مغزهای کشور با افزایش امید از مهاجرت صرف نظر نمایند.وی با اشاره به این موضوع که نشست سرمایه گذاری در بخش ساختمان باعث خروج سرمایه ملی از چرخه صنعت شده است.

نعمت زاده با توجه به رشد پتروشیمی در دولت تدبیر و امید با سرمایه گذاری مستقیم خصوصی شروع شد که اکنون به ۴برابر ظرفیت رسیده است.

وی تاکید نمود در بازار فعلی باید بدنبال کم کردن هزینه ها وایجاد رقابت در کیفیت باشیم. ایشان بیان نمودند، امروزه شرط اصلی حضور در بازارهای بین المللی پیروی از این دو شرط است.