logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

ثبت نام اینترنتی دوره  دکتری: 

روزهای یکشنبه 13 شهریور تا سه شنبه 15 شهریور می باشد

ثبت نام اینترنتی دوره کارشناسی ارشد: 

روزهای یکشنبه 20 شهریور تا سه شنبه 22 شهریور ماه می باشد 

درگاه ورود جهت ثبت نام: 

http://edu.arakut.ac.ir

لطفا قسمت اطلاعیه در صفحه اول را حتما مطالعه فرمایید. 

"پذیرفته شده گرامی دوره دکتری، نام كاربری و رمز عبور شما در سیستم جامع بهستان به صورت زیر می باشد:

نام کاربری : شماره داوطلبی +U011

رمز عبور: شماره ملی 
لطفا پس  از ورود به سامانه  شماره دانشجویی خود رابرای ورود مجدد به سامانه یادداشت فرمایید."

قابل توجه ورودی های دوره دکتری ۱۴۰۱ زمان بارگذاری مدارک روز یکشنبه ۱۳ شهریور از ساعت ۱۳ می باشد.