logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

سامانه نقل و انتقال دانشـجویان شاهـد و ایثارگر از روز پنجشنبه مورخ 31 شهریور1401 لغایت 09مهر1401 به مدت یک هفته جهت ثبت درخواست دانشـجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط متقاضـی انتقال و میهمانی براي مقطع کاردانی، کارشناسـی ناپیوسـته و کارشناسـی پیوسـته ورودي سال تحصیلی 02-1401 فعـال می باشـد. بـا توجه به اینکه امکان بررسـی درخواست هاي خارج ازسامانه به هیچ عنوان وجود ندارد، دانشجویان متقاضی انتقال و یا میهمانی می بایست پس از ثبت نام در دانشگاه هاي مبدا (پذیرفته شده) با مراجعه به سامانه سـجاد سازمان امور دانشجویان

(ir.saorg.portal (نسبت به ثبت درخواست و دریـافت کـد رهگیري اقـدام و نتیجه بررسـی را در زمـان مقرر از طریق همـان سایت مشاهـده نمایند.