logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

به منظور ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی و تحقق اهداف نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستاي عمل به آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه¬ها و مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری  ‬‬‬‬شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه در حوزه اجراي فرآيندهاي نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه صنعتی اراک، ارکان و اعضای شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت تشکیل شده است.

 

اهداف

- تحليل نظام مند و راهبردی رسالت، اهداف و عملکرد مؤسسه با شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- نهادینه کردن و اشاعۀ فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه 

- ارتقای کیفیت مؤلفه های دروندادی، فرایندی و بروندادی مؤسسه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- نهادینه کردن ارزیابی درونی در راستاي كسب آمادگي براي ارزيابي بيروني ‬‬‬‬‬‬ 

- افزایش بهره¬وری با استفاده از فرایند نظام¬مند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

- ايجاد وحدت رويه در امر نظارت، ارزیابی و تضمين كيفيت در همه حوز‌ه‌هاي عملكردي مؤسسه

- تقویت زمینه¬های پاسخگویی مؤسسه به ذینفعان داخلی و بیرونی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- ارتقا و تضمین کیفیت نظام¬مند مؤسسه از طریق بررسی  و مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای ملی، منطقه¬ای و بین المللی

 

ارکان نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی اراک

- شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی اراک

- مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی اراک

- کارگروه های تخصصی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

وظایف و اختیارات شورا 

وظایف و اختیارات مشترک  شورا: ‬‬‬‬‬‬‬

1. هدایت و راهبری فعالیت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2. ‬بررسی و تصویب طرح¬های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

3. ارائه پيشنهادات لازم در زمينه فراهم آوردن منابع و امكانات مناسب براي انجام بهينه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت به رئيس مؤسسه

4. تنظیم و تصویب دستورالعملهای داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

وظایف و اختیارات اختصاصی شورا :

1. گزارش های نظارت و ارزیابی معاونتها، دانشکده ها، واحدها  و گروه های كاري مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2. بررسی و ارزیابی طرح¬ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشتهها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

وظايف و اختيارات مدیر

- نظارت و ارزيابي مستمر بر کیفیت مؤسسه و تعيين ميزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و اجتماعي، دانشجويي و اداری مالی و پشتیبانی

- هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع  مؤسسه 

- نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه‌ها 

- تشكيل كارگروه های تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت با هماهنگي رئيس مؤسسه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، آئين نامه¬ها و دستوالعمل¬ها در تمام حوزه های فعاليت مؤسسه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- مدیریت امور ارزيابي دروني واحدها و گروه¬هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه

- پيگيري و تحقق اقدامات ناشي از ارزيابي¬هاي دروني و بيروني مؤسسه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملكرد معاونت ها، واحدها و گروه های ‬‬كاري موسسه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزيابي بيروني توسط نهادهاي تخصصي دولتي و غيردولتي 

- ارزیابی و ارائۀ گزارش عملکرد واحدهای سازمانی "مؤسسه":

الف) در سطح دانشگاه ها: شامل معاونت ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده ها، گروه های آموزشی و پژوهشي، شوراها و کمیته‌های تخصصی (در ابعاد آموزشی، پژوهش و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی، زیرساختی و اداری و مالی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬ ب) در سطح مؤسسه های پژوهشی و فناوری شامل: مراكز رشد واحدهاي فناوري، پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری، آزمايشگاه هاو كارگاه¬هاي تخصصي، شتاب دهنده¬ها، فن بازارها و ساير واحدهاي تخصصي و گروه های كاري ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای مؤسسه (اعم از هیات علمی و غیر هیات‌علمی) و واحدهاي فناور

- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه‌ اسناد و مدارک موردنیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر

- همکاری و هماهنگي¬ لازم براي انجام ارزيابي توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هيأتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

- پی‌گیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های مؤسسه بر اساس گزارشهای نظارت و ارزیابی‌‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مؤسسه به منظور سنجش ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر ماده 2 و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي وزارت.‬‬

- تهیه پیوست ارزیابی برای تمامی طرحها و برنامه های مؤسسه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- تحلیل و ارزیابی طرح¬ها و سیاست های راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعيين ظرفيت پذيرش واحدهاي فناور و نظارت بر خروج واحدهاي مذكور، ایجاد و گسترش گروههای آموزشی و پژوهشي و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه و ارائۀ آن به شورا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران مؤسسه و واحدهاي فناوري در حوزه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

- ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

کارگروه های تخصصی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه صنعتی اراک

- کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی اراک

- کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی اراک

- کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مديريت و پشتیبانی دانشگاه صنعتی اراک

- و سایر کارگروه ها با توجه نیازهای دانشگاه صنعتی اراک ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

وظایف و اختیارات کارگروه های تخصصی

- طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

- همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی مؤسسه 

- طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه 

- همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن

- تهیه گزارشهای تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی مؤسسه به منظور ارتقای کیفیت 

- بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت

{Arakut} {Gallery}

 

 

 

 

نام: مهندس محمد قمی

سمت: مسئول دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تلفن دفتر: 33400321-086

m.ghomi@arakut.ac.ir