logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

براساس گزارش رتبه بندی دانشگاههای کشور مربوط به سال ١٤٠٠-١٣٩٩ دانشگاه صنعتی با رشد 20 درصدی نسب به گزارش سال قبل توانست در بین دانشگاه های صنعتی کشور جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص دهد و بالاتر از دانشگاه صنعت نفت قرار بگیرد.

در این رتبه بندی ١١٠ دانشگاه کشور توسط گروه رتبه بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوریISC مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج این ارزیابی در جلسه ٩٥٨شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز یکشنبه به تاریخ ١٥آبان١٤٠١تأیید و مصوب شد که رتبه مطلق هر دانشگاه اعلام شود.

در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ٦ حوزه آموزش (با وزن ٣٠ درصد)، پژوهش (با وزن ٢٥ درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن ٢٠ درصد)،بین المللی سازی (با وزن ١٠ درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن ١٠ درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت
و تسهیلات (با وزن ٥ درصد) می باشد.

رتبه بندی دانشگاه ها 1399 1400 3رتبه بندی دانشگاه ها 1399 1400 3رتبه بندی دانشگاه ها 1399 1400 3