logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

آزمایشگاه مرکزی

به مجموعه ای از سخت افزارها، نرم افزارها، منابع انسانی متخصص و دستورالعمل های مرتبط اطلاق می شود که در فضای فیزیکی متناسب، بصورت شبکه ای برای انجام آزمایش های علمی و تحقیقاتی ایجاد و سازماندهی شده است.

 

موضوع آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی با موضوع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی و فناوری، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی و جلوگیری از خرید های تکراری، موازی و غیر ضروری، امکان بهره برداری از داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شده دستگاه ها و تجهیزات موجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و محققان به فضاها و امکانات پژوهشی ایجاد می شود.

در ضمن امکان دارد تجهیزات مورد نظر در یک فضای سر بسته، در یک محل تجمیع شده باشند یا اینکه در قالب آزمایشگاه های اقماری بصورت شبکه ای و زیر نظر رئیس آزمایشگاه مرکزی آن دانشگاه فعالیت نمایند.

 

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی

- نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع و توانمندی های علمیوآزمایشگاهی (سخت افزاری و نرم افزاری).

- امکان برنامه ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی.

- متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش دیده و متخصص.

- زمینه سازی برای مدیریت نگهداریوتعمیر تجهیزات آزمایشگاهی.

- جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری.

- ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح دانشگاه با محوریت آزمایشگاه مرکزی.

- تسهیل در بهره برداری بهینه از آزمایشگاه ها وکارگاه های موجود در دانشگاه.

- تسهیل  خدمات رسانی در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران.

- امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه های تحقیقاتی استانی، ملی و بین المللی.

- سهولت در برقراری نظام HSE.

 

وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی

- اداره آزمایشگاه مرکزی و نظارت بر حسن انجام امور محوله.

- ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی کار در آزمایشگاه مرکزی

- پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات.

- امضای اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و درآمد های اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای آزمایشگا مرکزی.

- ارائه فصلی گزارش مالی و آمار عملکرد و نحوه هزینه کرد اعتبارات شاعا به شورای آزمایشگاه مرکزی.

- تهیه وتنظیم پیش نویس دستور کارها و آیین نامه های مرتبط با آزمایشگاه مرکزی برای پیشنهاد به شورای آزمایشگاه مرکزی.

- پیشنهاد پرداخت در آمد مشخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه ها بر اساس کارایی و تعهد کاری، به شورای آزمایشگاه مرکزی

- پیشنهاد توسعه فعالیت های آزمایشگاه مرکزی به شورای آزمایشگاه مرکزی

- انتخاب مدیران آزمایشگاه های وابسته به آزمایشگاه مرکزی با مشورت گروه های آموزشی و ابلاغ از طرف رئیس آزمایشگاه مرکزی

- جمع آوری نیاز های تجهیزات بر اساس نظر روسای آزمایشگاه ها و ارائه آن به شورا جهت تصویب.

- تهیه بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی.

- همکاری مستمر با دفتر امورپشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

- نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات.

- ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورا.

- ارسال گزارش سالیانه به رئیس شورا.

{Arakut} {Gallery}

نام: دکتر ابوالفضل حاجی زاده 

سمت: رئیس آزمایشگاه مرکزی

تلفن رئیس دفتر: 33400665-086

hajizadeh@arakut.ac.ir