logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

 

هر عضو هیات علمی متقاضی دریافت ترفیع سالیانه، فرم گزارش فعالیت های سالیانه عضو هیات علمی متقاضی دریافت ترفیع پایه سالیانه (شامل فعالیت‌های فرهنگی-تربیتی، آموزشی، پژوهشی و علمی- اجرایی در بازه یکساله) را بر اساس شیوه‌نامه مصوب دانشگاه تکمیل نموده و تا قبل از یکماه مانده به تاریخ دریافت پایه، به مدیر گروه مربوطه تحویل می‌دهد.  پس از آن، مدارک و مستندات الصاقی توسط مدیر گروه مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تائید ایشان، مدارک به صورت محرمانه به دفتر معاونت پژوهشی جهت بررسی فعالیت‌های پژوهشی متقاضی ارسال می‌گردد. پس از بررسی معاونت پژوهشی، پرونده به‌طور محرمانه به حوزه آموزش ارسال خواهد شد و فعالیت‌های آموزشی متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت پرونده متقاضی به طور محرمانه جهت بررسی به دفتر امور هیأت علمی دانشگاه ارجاع می‌گردد. لطفاً به فلوچارت زیر توجه نمایید.

نتیجه بررسی درخواست پس از ارزیابی نهایی پرونده در کمیته ترفیع دانشگاه، به رئیس دانشکده/گروه  و عضو هیأت علمی (جهت اطلاع) و نیز به مدیریت امور اداری دانشگاه جهت صدور حکم کارگزینی اعلام می گردد.

 

 

هر عضو هیات علمی متقاضی دریافت ترفیع سالیانه، فرم گزارش فعالیت های سالیانه عضو هیات علمی متقاضی دریافت ترفیع پایه سالیانه (شامل فعالیت‌های فرهنگی-تربیتی، آموزشی، پژوهشی و علمی- اجرایی در بازه یکساله) را بر اساس شیوه‌نامه مصوب دانشگاه تکمیل نموده و تا قبل از یکماه مانده به تاریخ دریافت پایه، به مدیر گروه مربوطه تحویل می‌دهد.  پس از آن، مدارک و مستندات الصاقی توسط مدیر گروه مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تائید ایشان، مدارک به صورت محرمانه به دفتر معاونت پژوهشی جهت بررسی فعالیت‌های پژوهشی متقاضی ارسال می‌گردد. پس از بررسی معاونت پژوهشی، پرونده به‌طور محرمانه به حوزه آموزش ارسال خواهد شد و فعالیت‌های آموزشی متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت پرونده متقاضی به طور محرمانه جهت بررسی به دفتر امور هیأت علمی دانشگاه ارجاع می‌گردد. لطفاً به فلوچارت زیر توجه نمایید.

نتیجه بررسی درخواست پس از ارزیابی نهایی پرونده در کمیته ترفیع دانشگاه، به رئیس دانشکده/گروه  و عضو هیأت علمی (جهت اطلاع) و نیز به مدیریت امور اداری دانشگاه جهت صدور حکم کارگزینی اعلام می گردد.